skip to Main Content
Radno vrijeme : Ponedjeljak-Petak 07:00-17:00 +387 61 566 077 ppuikre@gmail.com

1

Na temelju 76. člana Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju SBK, 34. člana Statuta Privatne predškolske ustanove „PPU IKRE“ Kiseljak broj: 02-04/20 od 06.01.2020. godine, Upravni odbor na sjednici održanoj 13.01.2020. godine donosi:

PRAVILNIK
o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Privatnoj predškolskoj ustanovi“PPU Ikre“ (u daljem tekstu:Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u vrtić, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja, obrazovanja i socijalne zaštite djece predškolske dobi te prava i obaveze roditelja odnosno staratelja djece – korisnika usluga u Privatnoj predškolskoj ustanovi „PPU Ikre“(u daljem tekstu Ustanova).

Član 2.

Djelatnost Ustanove ogleda se u ostvarivanju:
1. cjelovitog razvojnog programa
2. program produženog boravka

II. UPIS DJECE U VRTIĆ

Član 3.

Upis djece u programe Ustanove provodi se prema planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravni odbor Ustanove.

Član 4.

Upravni odbor Privatne predškolske ustanove „PPU Ikre“svake godine najkasnije do 15.05. donosi Plan upisa i Odluku o raspisivanju javnog konkursa za upis djece u programe Ustanove za narednu pedagošku godinu.
Javni konkurs za upis djece u vrtić se objavljuje na web stranici, oglasnim pločama vrtića i putem medija, najkasnije do 01.06. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Član 5.

Redovni upis u narednu pedagošku godinu, na temelju javnog konkursa, obavljat će se u pravilu u periodu od 15. do 31.juni , osim ukoliko 15. juni pada u neradni dan. U tom slučaju prvi dan upisnog roka prolongira se za prvi naredni radni dan.
Ukoliko osoba ima dugovanja prema Ustanovi iz prethodnog perioda, ponovni upis će moći izvršiti onoga momenta kada izmiri dugove prema Ustanovi.

Član 6.

Prijava za upis se vrši na posebnom obrascu (Obrazac br. 1) koji čini sastavni dio ovog Pravilnika, a koji se preuzima u Upravi Ustanove
Uz prijavu za upis roditelji/staratelji su dužni priložiti prateću dokumentaciju preciziranu javnim konkursom.
Podnošenje prijava vrši se u Upravi Ustanove.
2
Podnošenje prijava na poziv može se izvršiti i putem pošte na adresu sjedišta Ustanove.

Član 7.

Sva djece predškolskog uzrasta mogu se upisivati u programe Ustanove tokom cijele pedagoške godine, ukoliko to dozvoljavaju smještajni kapaciteti Ustanove.

Član 8.

Korisnik usluga predškolskog odgoja ima pravo najave produžetka boravka djeteta u Ustanovi za narednu pedagošku godinu, pod uvjetom da:
1. podnese prijavu za produžetak boravka u Ustanovi do kraja mjeseca maja tekuće godine,
2. uredno izmiri obveze prema Ustanovi i
3. ne izvrši ispis djeteta do kraja pedagoške godine, odnosno do 31. avgusta tekuće godine.
Najava produžetka boravka vrši se popunjavanjem posebnog obrasca koji čini sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac br. 2.).
Ukoliko roditelj korisnik usluga predškolskog odgoja koji je iskoristio pravo najave produžetka boravka djeteta u vrtiću, iz bilo kojeg razloga, ne dovodi dijete u vrtić u mjesecu junu, julu ili avgustu, može ostvariti pravo na umanjenje u plaćanju cijene usluge. Mjesečnu naknadu za svaki puni mjesec odsustvovanja iz vrtića u ovomu slučaju odredit će Upravni odbor Ustanove.

Član 9.

U slučaju da korisnik usluga predškolskog odgoja, nakon uredno izvršene prijave produžetka boravka, ipak izvrši ispis djeteta prije 31. 08. tekuće godine ili ne izvrši uplatu naknade u skladu s članom 8. ovog Pravilnika, izvršena najava produžetka boravka više ne vrijedi.

Član 10.

Prijem djece u PPU „PPU Ikre“ obavlja komisija za prijem koje imenuje Upravni odbor Ustanove na prijedlog direktora Ustanove. Komisija za prijem ima 3 člana i čine je u pravilu direktor Ustanove, pedagog i odgajatelj.

Član 11.

Nakon što se upisna mjesta popune sa liste djece za koju je izvršena najava produžetka boravka u Ustanovi, ukoliko Ustanova ne može da zadovolji sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području općine Kiseljaka, prednost pri upisu će imati:
a) dijete bez jednog ili oba roditelja, odnosno bez roditeljskog staranja
b) dijete samohranog zaposlenog roditelja,
c) dijete roditelja RVI ili civilne žrtve rata,
d) dijete kome su oba roditelja zaposlena,
e) dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,
f) dijete iz porodice sa troje ili više maloljetne djece.
U slučaju prijavljivanja većeg broja djece po javnom pozivu u odnosu na raspoloživi broj smještajnog kapaciteta Ustanove, prednost imaju prijave koje su podnesene ranije, a nakon zadovoljenja kriterija iz prethodnog stava ovog člana.
3

Član 12.

Obaveze komisije za prijem djece su sljedeće:
a) popunjavanje upisnih mjesta na osnovu izvršenih najava produžetka boravka djeteta u vrtiću za narednu pedagošku godinu, u skladu sa članom 8. Pravilnika,
b) razmatranje primljenih prijava sa pratećom dokumentacijom,
c) sačinjavanje konačnih prijemnih listi djece, poštujući prioritete određene članom 11. Pravilnika,
d) sačinjavanje eventualne liste djece na čekanju,
e) formiranje odgojno-obrazovnih grupa u skladu sa Pedagoškim standardom i normativom za predškolski odgoj i obrazovanje u Srednjobosanskom kantonu.

Član 13.

Komisija je dužna u roku od 7 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis djece objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama u objektu Ustanove sa sljedećim podacima:
-prihvaćeni zahtjevi za upis djece,
-zahtjevi za upis djece koja su ostala na čekanju,
-slobodni kapaciteti Ustanove nakon utvrđenih rezultata upisa.

Član 14.

Roditelj, odnosno staratelj djeteta, nezadovoljan rezultatima upisa može izjaviti žalbu Upravnom odboru u roku od 7 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

Član 15.

O žalbama rješava Upravni odbor u roku od 7 dana od dana isteka roka za žalbu.
U radu Upravnog odbora sudjeluje i predstavnik komisije radi obrazloženja odluke komisije, ali bez prava odlučivanja.
Upravni odbor po žalbi može:
-odbaciti žalbu kao neblagovremenu,
-odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku komisije,
-usvojiti žalbu i ukinuti odluku komisije, te samo donijeti odluku o upisu ili vratiti komisiji na ponovno odlučivanje.
Odluka Upravnog odbora je konačna.
O svojoj odluci Upravni odbor obavještava roditelja djeteta.

III. RADNO VRIJEME USTANOVE

Član 16.

Rad Ustanove je organizovan u pet radnih dana, u periodu od ponedjeljka do petka.
Radno vrijeme Ustanove je od 7,00 do 17,00 sati.
Rad Ustanove tokom mjeseca jula i avgusta može se organizovati i drugačije, a što će ovisiti o rezultatima provedene ankete među svim roditeljima o potrebi boravka djece u Ustanovi u tim mjesecima.

IV. VRSTE I CIJENA BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

Član 17.

U Privatnoj predškolskoj ustanovi „PPU Ikre“ odvija se i provodi predškolski odgoj s djecom raspoređenom u odgojne grupe cjelodnevnog i poludnevnog boravka.

4
Cjelodnevni boravak je boravak djece deset sati u vrtiću, sa spavanjem i potpunim režimom prehrane.
Sva djeca koja se nalaze u vrtiću su obavezna u periodu predviđenom za spavanje biti u spavani, bez izuzetka.
Termin posluživanja doručka je u 8:30h
Ručak se poslužuje u terminu od 11:30h do 12 :00h za djecu uzrasta od 1-3 godine i od 12:00 do 12:30h za djecu uzrasta od 3-6 godina.
Užina je na rasporedu u 15:00h
Obroci se ne poslužuju izvan utvrđenih termina.
Poludnevni boravak je boravak djece šest sati u Ustanovi.
Djeca se u Ustanovu ne primaju u periodu 8:25 do 09:00 sati zbog doručka.

Član 18.

Roditelj-korisnik usluga predškolskog odgoja plaća punu ekonomsku cijenu programa. U slučaju poludnevnog boravka plaća se svaki ulazak u novi sat koji nije obuhvaćen programom.
Cijenu korištenja usluga predškolskog odgoja utvrđuje Upravni odbor ustanove Cjenovnikom korištenja usluga.

V. PRAVA I OBAVEZE USTANOVE

Član 19.

Prava Privatne predškolske ustanove „PPU Ikre“ su sljedeća:
a) vrši prijem djece u Ustanovu u skladu s odredbama Statuta i ovoga Pravilnika,
b) formira odgojno-obrazovne grupe na pedagoškom principu u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i Pedagoškim standardom i normativom za predškolski odgoj i obrazovanje Srednjobosanskog kantona,
c) vrši raspored djece po grupama u cilju boljeg korištenja kapaciteta i organizacije rada,
d) pravo otkaza ugovora o korištenju usluga predškolskog odgoja u skladu s odredbama ovog Pravilnika,
e) pravo da posebnim aktima propisuje dodatne uslove za boravak i smještaj djece.

Član 20.

Obaveze Pritavne predškolske ustanove „PPU Ikre“:
a) objavljivanje javnog konkursa za upis djece u vrtiće,
b) osigurati optimalne uslove boravka djece u prostorijama Ustanove za sve radne dane u periodu ugovorenog razdoblja,
c) organizirati rad s djecom u jasličkim i vrtićkim grupama u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i Pedagoškim standardom i normativom za predškolski odgoj i obrazovanje u Srednjobosanskom kantonu,
d) osigurati stručno zastupljeni kadar za rad sa djecom u odgojno-obrazovnim grupama,
e) osigurati redovnu i kvalitetnu ishranu djece u skladu sa financijskim mogućnostima,
f) voditi brigu i evidenciju o nadzoru djece u Ustanovi i zdravstvenom stanju djece,
g) da surađuje s porodicom djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,
5
h) da putem nadležnog odgajatelja informira korisnika usluga o uspjehu i poteškoćama u realizaciji odgojno-obrazovnog procesa u kojem sudjeluje njegovo dijete.

VI. PRAVA I OBAVEZE RODITELJA- KORISNIKA USLUGA

Član 21.

Prava roditelja-korisnika usluga su sljedeća:
a) pravo da prije početka ostvarivanja programa bude upoznat s programom za dijete i uslovima pod kojim se on ostvaruje te s tim u vezi pravima i obavezama korisnika usluga,
b) pravo da putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka bude redovito obavještavan o razvoju i napredovanju djeteta, te uključen u različite oblike suradnje roditelja i Ustanove,
c) pravo na sudjelovanje u planiranju, realizaciji i vrednovanju odgojno-obrazovnog programa za dijete,
d) pravo uključivanja u rad skupine, na volonterskom nivou, uz prethodni dogovor sa odgajateljem,
e) pravo ostvarivanja popusta u plaćanju u skladu sa odredbama ovog Pravilnika,
f) pravo prijavljivanja produžetka boravka djeteta u vrtiću,
g) pravo na sudjelovanje u upravljanju Ustanovom na način utvrđen zakonom i Statutom Ustanove, pravo da bira i bude biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u
Upravnom odboru Ustanove,
h) pravo otkazivanja ugovora o pružanju usluga uz prethodno izmirenje obaveza prema Ustanovi,
i) pravo na ulaganje prigovora na uslugu u skladu sa ovim Pravilnikom.

Član 22.

Obaveze roditelja-korisnika usluga su sljedeće:
a) lično dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne grupe, u skladu sa satnicom odabranog programa te potpisati Izjavu o ovlaštenim punoljetnim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Ustanove.
b) Dijete se dovodi i odvodi na vrijeme uz vremensku toleranciju od 5 minuta. Sve preko se smatra ulaskom u novi sat.
c) tačno i detaljno popunjavanje prijavnog obrasca kod upisa,
d) dostavljanje prateće dokumentacije uz prijavu za upis koja je precizirana javnim konkursom,
e) predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta
f) ne dovoditi u Ustanovu bolesno dijete i dijete pod terapijom, te u slučajevima povišene temperature, proljeva, povraćanja, bakterijskog curenja nosa, konjunktivitisa i drugih prijelaznih bolesti,
g) plaćanje cijene korištenja usluga najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec,
h) dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta prilikom zaključivanja ugovora o korištenju usluga, ne starije od 30 dana u odnosu na prvi dan boravka djeteta u Ustanovi,
i) dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta za novu pedagošku godinu najkasnije do 01.09.
j) odazivati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike saradnje sa Ustanovom u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,
6
na zahtjev odgajatelja ili druge stručne osobe bolesno dijete odmah odvesti iz Ustanove i sve dok takvo stanje traje ne dovoditi dijete,
k) u slučaju saznanja o infektivnoj bolesti o istome odmah obavijestiti odgajatelja,
l) uredno obavještavati odgajatelja o odsustvu i razlozima odsustva djeteta odmah u toku prvog dana odsustva.

VII. POTPISIVANJE UGOVORA

Član 23.

Prava i obaveze Ustanove i korisnika usluga predškolskog odgoja regulisati će se potpisivanjem Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja.

Član 24.

Ugovor o pružanju usluga predškolskog odgoja može biti:
1. Ugovor o cjelodnevnom boravku,
2. Ugovor o poludnevnom boravku,
3. Ugovor o poludnevnom „šetajućem boravku“

Član 25.

Ugovori iz člana 24. ovog Pravilnika obavezno sadrže:
1. podatke o ugovornim stranama,
2. datum početka korištenja usluga,
3. cijenu usluge predškolskog odgoja i trajanje boravka,
4. obaveze davatelja i korisnika usluga,
5. popuste u plaćanju usluga,
6. otkaz ugovora.
Ugovor se zaključuje u pisanom obliku u dva (2) primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1).

Član 26.

Ugovor se, u pravilu, zaključuje za cijelu pedagošku godinu, osim u slučaju upisa djeteta tokom pedagoške godine kada taj period može biti i kraći.

Član 27.

Ugovorom o pružanju usluga predškolskog odgoja ugovorit će se pravo roditelja da koristi popuste kod plaćanja usluga, i to:
1. u slučaju odsutnosti djeteta zbog bolesti 5 ili više radnih dana u kontinuitetu, umanjit će se cijena usluge za 30% cijene utvrđenog programa za svaki dan bolovanja, uz ljekarsku potvrdu o istom, dostavljenu u računovodstvo Ustanove u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključivanja bolovanja,
2. korisnik usluga ima pravo korištenja 15 dana godišnjeg odmora, te ostvariti pravo na umanjenje u iznosu od 50% mjesečne cijene uz dostavljanje obrazca o korištenju godišnjeg odmora. Minimalan broj dana korištenja godišnjeg odmora je 5 u kontinuitetu. Ukoliko roditelj-korisnik usluge ne dostavi obrazac, isti ne ostvaruje pravo na umanjenje. Umanjenje se radi u mjesecu kada dijete iskoristi svih 15 dana.
3. cijena usluge predškolskog odgoja umanjit će se za 30% za drugo dijete, 50 % za treće dijete, dok je boravak četvrtog djeteta besplatan, pod uvjetom da sva djeca pohađaju istu Ustanovu i članom su istog kućanstva, s tim da, u slučaju korištenja različitih programa umanjuje se cijena programa manjeg iznosa,
7
4. u slučaju da dijete krene u vrtić nakon deset (10) prvih dana u mjesecu, cijena usluge obračunati od prvog dana boravka, odnosno od 11-tog i dalje,
5. cijena mjesečne članarine umanjuje se za 20% za samohranog roditelja,
6. cijena mjesečne članarine umanjuje se za 50% u slučaju da je jedno od djetetovim roditelja preminulo,
7. Korisnik ima dva besplatna ulaska u novi sat u toku jednog mjeseca, sve preko toga će se naplaćivati prema Cjenovniku Ustanove.

Član 28.

Roditelj djeteta kao korisnik usluga ima pravo plaćanja čuvanja mjesta, ukoliko dijete ne ide u Predškolsku ustanovu, a razlog nedolaska nije predviđen članom 27. ovog Pravilnika. Pravo na čuvanje mjesta ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za čuvanje mjesta u računovodstvu Ustanove, najkasnije petog dana od početka perioda na koji se zahtjev odnosi.
Pravo plaćanja čuvanja mjesta imaju svi roditelji čija su djeca upisana u Ustanovu, najmanje jedan a najviše dva mjeseca. Čuvanje mjesta se plaća u iznosu od 50% od cijene utvrđenog programa.
Član 29.
Ugovor o pružanju usluga predškolskog odgoja može biti raskinut i prije završetka tekuće pedagoške godine, i to u slučaju:
1. ispisa djeteta na zahtjev korisnika usluga (Obrazac br. 5.),
2. jednostrani raskid ugovora od strane Ustanove radi neispunjavanja ugovorenih obaveza korisnika usluga u skladu sa ovim Pravilnikom.
Ustanova će otkazati ugovor o korištenju usluga predškolskog odgoja, u skladu sa stavom 1. tačkom 2. ovog Pravilnika, uz poštivanje otkaznog roka od pet (5) dana od dana dostavljanja Obavijesti.

Član 30.

Raskid ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja u smislu člana 29. stava 1. tačke i 2. ovog Pravilnika vrši se putem Zahtjeva za ispis (obrazac br. 5), koju potpisuje direktor Ustanove i koja sadrži: datum prestanka prava i obaveza po ugovoru, razlog raskida ugovora i kratko obrazloženje.

VIII. PRAVO PRIGOVORA

Član 31.

U slučaju da je korisnik usluga opravdano nezadovoljan ispunjavanjem ugovorenih obaveza od strane Ustanove, ima pravo podnošenja prigovora, najprije usmenim putem odgajateljici ili direktoru, a ukoliko se pitanje ne riješi na ovakav način ima pravo podnošenja pisanog prigovora Upravnomm odboru.
Pisani prigovor se predaje na protokol Uprave ustanove, i obavezno sadrži:
– podatke o podnosiocu prigovora,
– ukratko opisane radnje, propusti i sl. na koje se odnosi prigovor,
– datum podnošenja prigovora i potpis podnosioca prigovora.
8
Na podneseni prigovor iz prethodnog stava Upravni odbor dužan je odgovoriti u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Sve eventualne sporove, stranke su saglasne rješavati sporazumno, u protivnom stvarno je nadležan Općinski sud Kiseljak.

Član 33.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:
1. Prijava za upis djeteta u vrtić (po javnom pozivu), Obrazac br. 1,
2. Prijava za najavu korištenja produžetka boravka u vrtiću, Obrazac br. 2,
3. Zahtjev za čuvanje mjesta, Obrazac br.3
4. Zahtjev za pohađanje specijaliziranog razvojnog programa s djecom, Obrazac br. 4
5. Zahtjev za ispis djeteta iz dječjeg vrtića, Obrazac br. 5
6. Izjava o preuzimanju djeteta iz vrtića, Obrazac br. 6
7. Izjava o prihvaćanju i davanju saglasnosti, Obrazac br. 7
8. Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora, Obrazac br. 8

Član 34.

Kućni red donosi Upravni odbor na prijedlog Direktora i uz saglasnost Osnivača.

Član 35.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, čime se van snage stavlja Pravilnik o upisu broj 08/19 donešen 30.08.2019. godine.

Broj: 02-07/20
Kiseljak, 13.01.2020. godine

Predsjednik Upravnog odbora
Kenan Bajrić

Back To Top
×Close search
Search