skip to Main Content
Radno vrijeme : Ponedjeljak-Petak 07:00-17:00 +387 61 566 077 ppuikre@gmail.com

Usvajanjem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj 10/17) 2017. godine, stvorene su zakonske pretpostavke za planiranje, organizovanje i realizaciju obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i obrazovanja.
Predškolska ustanova „PPU IKRE“ Kiseljak, uz prethodnu saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK realizuje pomenuti program.
Svrha Programa predškole je osigurati svakom djetetu (koje nije bilo obuhvaćeno nekim programom predškolskog odgoja i obrazovanja), u godini pred polazak u školu, optimalne uvjete za razvijanje vještina, navika i kompetencija, a sve s ciljem pripreme djeteta za buduće izazove, školu, kao i njegovo uspješno prilagođavanje školskim obavezama.
Programom predškole se teži zadovoljenju svih djetetovih potreba, a posebno potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavi, samopoštovanjem i poštivanjem drugih osoba te potreba za samoostvarenjem njegovih ličnih potencijala.

Back To Top
×Close search
Search